La legislació que regula el vehicle elèctric és molt variada i va creixent conforme evoluciona el mercat.

 

Les mesures legislatives busquen l’impuls del vehicle elèctric, fomentant diferents qüestions de les quals aquí t’informem:

 

– Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d’aquest. Descarregar.

 

Reial decret 647/2011. Gestor de càrrega. Descàrrega.

Regulació de la figura del gestor de càrrega dins de la Llei 54/97 del Sector Elèctric com a consumidor capacitat per a vendre electricitat per a la recàrrega de vehicles.

El Reial decret llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació, en el seu article 23, reforma la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, per a incloure en el marc normatiu d’aquest sector un nou subjecte, els gestors de càrregues del sistema, que prestaran serveis de recàrrega d’electricitat, necessaris per a un ràpid desenvolupament del vehicle elèctric com a producte industrial que conjumina les característiques de tecnològicament innovador, capaç de generar un nou sector d’activitat amb potencial de creixement i instrument d’estalvi i eficiència energètica i mediambiental.

 

Reial decret 216/2014. Tarifa PVPC. Descarregar

Regulació de la tarifa regulada PVPC, on es troba la de Cotxe Elèctric. Per a més informació, web de la PVPC.

 

– Modificació de la Llei de Propietat Horitzontal. Llei 19/2009. Descarrega

Modificació de la Llei de propietat Horitzontal, per a evitar la necessitat d’una votació a l’hora d’instal·lar un punt de recàrrega en un garatge comunitari per part d’un veí. Ara únicament es requereix la comunicació per part de l’interessat a la seva comunitat.

– Modificació de la Llei de Propietat Horitzontal SOL CATALUNYA. LLei 5/2015. Descàrrega

Només per a veïns de comunitat a Catalunya. Es regeixen per una altra llei diferent. Us deixem la informació.